Algemene Voorwaarden: 

Op mijn cursussen en diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Het feit dat ik op deze manier met mijn klanten omga, schept voor u duidelijkheid wat er van u verwacht wordt en wat u van mij kunt verwachten.

Algemeen:

Alle tussen Hondenschool Marlies Hondenadvies en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van inschrijving en betaling voor de tussen eigenaar en cursist overeengekomen dienst.

Cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico bij de hondenschool.
 

Cursus:

De cursisten dienen altijd het cursusgeld te voldoen voor of bij aanvang van de cursus. Indien een cursist niet op komt dagen, zonder zich van te voren (minimaal 24 uur) af te melden wordt 25 procent van het afgesproken bedrag alsnog betaald door de cursist. Indien de cursist zich tijdig afmeld (niet later dan 24 uur voor aanvang van de les) is er mogelijkheid tot het inhalen van gemiste lessen.

 

Reglement van orde:

Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen.

Tijdens de cursus dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de trainer, aangelijnd te zijn.
De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn, afgestemd op het trainen met honden.
De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien.


Honden, welke een cursus en/of gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht ingeënt of getiterd te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periode entingen via een dierenarts.
Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer alvorens hij/zij op de les verschijnt.
Indien er geen overeenstemming bestaat tussen trainer en cursist betreffende de lichamelijk gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.


In overleg met de trainer is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist. De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.


De instructeur/gedragstherapeut staat in voor het onderhouden van haar capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
De klant dient de aanwijzigen van de instructeur/gedragstherapeut op te volgen.
Wij verwachten van u dat u de (hulp)middelen aanschaft en gebruikt die de instructeur/gedragstherapeut u voorschrijft (in verband met veiligheid van de hond, de klant, de instructeur/gedragstherapeut en de omgeving).
Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de gedragstherapeut/instructeur worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.

De cursist is zelf verantwoordelijk voor het opruimen van ontlasting en andere vervuiling veroorzaakt tijdens de lessen door de cursist of de hond van de cursist.

Adviezen:

Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van gedrag van een hond advies vragen aan Marlies Hondenadvies.
Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaring van Marlies Hondenadvies.
Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Marlies Hondenadvies voor eventuele ongewenste gevolgen van de
toepassingen van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond,
conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.

 

Bij inschrijving voor de diensten van Marlies Hondenadvies geeft u aan akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden.